Inleiding

Dit is de privacyverklaring van GreenVillage (hierna: GreenVillage of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe GreenVillage omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers en partners. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Contactgegevens

GreenVillage

Veenhuizerweg 209

7325AL Apeldoorn

Tel.: +31 (0)55 844 88 36

https://greenvillage.nl

privacy@greenvillage.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. GreenVillage verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Doelen en grondslagen

GreenVillage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 • Jou te beoordelen en accepteren als klant, leverancier of partner of andere derde partij in het kader van het sluiten van een overeenkomst.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, business partners of andere derde partijen in verband met de uitvoering van een overeenkomst met jou.
 • De ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 • Om de veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen.
 • Om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Om jouw surfgedrag op onze website te analyseren zodat wij onze producten en diensten af kunnen stemmen op jouw behoefte.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met jou, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van jou of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van GreenVillage of haar partners, tenzij jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

Bewaartermijnen

GreenVillage bewaart jouw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van GreenVillage te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van jou te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

GreenVillage deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om ICT-dienstverleners, accountants, adviseurs en onderaannemers. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GreenVillage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt GreenVillage jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken

GreenVillage gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. GreenVillage gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GreenVillage en heb je het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@greenvillage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van jouw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures

Als je een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van jouw rechten op grond van de wet, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

GreenVillage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt onder andere door middel van het naleven van het IT-beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@greenvillage.nl.

Apeldoorn, september 2019

GreenVillage_Logo_GIF